تفاوت میان رفتار سازمانی و تئوری سازمانی

تفاوت میان رفتار سازمانی و تئوری سازمانی

تئوری سازمانی و رفتار سازمانی دوبحث خیلی عمده پیرامون سازمانها میباشند،که درتئوری چگونگی سارختار سازمان وایجادسازمان ازابعاد مختلف مورد بررسی قرار میگیرد،اما دررفتارسازمانی تأکید بیشتربرروی عملیات،اقدامات،وچگونگی عمل وعکس العمل افراد درسازمان را مورد بحث قرار میدهد.هدف ازنگارش این مقاله این است که بدانیم تئوری سازمانها چیست؟،رفتارسازمانی چیست؟ واین دو پدیده چه تفاوتهای بین همدیگر دارند؟ که باخواندن این مقاله شما قادر به تعریف وتفکیک بین این دوپدیده خواهید بود.

فرق بین تئوری سازمانی ورفتار سازمانی در چیست؟

البته قبل ازاینکه بطور مستقیم داخل بحث تفاوتهای تئوری سازمانی ورفتارسازمانی شویم بهتر خواهد بود تا این پدیده ها را بشناسیم یعنی تعاریف ازاین دوپدیده داشته باشیم.

رفتار سازمانی:

براساس تعریف استیفن رابینز”رفتارسازمانی عبارت ازعلم میان رشته ای است که به مطالعه فرد،گروه وسازمان می پردازد ویا به عبارت دیگر،رفتارسازمانی عبارت از مطالعه منظم(سیستماتیک) عملیات،اقدامات،کارها ونگرش های افرادی که سازمانها را تشکیل میدهند،میباشند”.وقتی بحث “میان رشته ای”را دررفتارسازمانی مطرح میکنیم به این معنی است که این علم متشکل ازچندین رشته ای مختلف مانند:روانشناسی،جامعه شناختی اجتماعی،مردم شناسی وعلوم سیاسی است؛زیرا وقت بحث رفتار به میان می آید هریک ازاین علوم رفتار انسان هارا درسازمان درابعاد مختلف مورد مطالعه قرارمیدهد.

تئوری سازمانی:

تعریف که دراین مورد اشاره گردیده است عبارت است ازرشته ای است که ساختار وطراحی سازمان را مورد مطالعه قرارمیدهد وبرای طراحی سازمان دو اصل وجود دارند.

  • اصل توصیفی:

این اصل بیان کننده توصیف کلی ازجامعه است،بدین معنی که قبل ازایجاد یک سازمان باید معلومات واطلاعات را ازجامعه دریافت وتجزیه وتحلیل کرد تا سازمان که ایجاد میشود بانیازهای جامعه بیشترسازگاری داشته وبتواند نیازهای ضروری حیطه فعالیت سازمان را برآورده سازد وهمچنان اهداف سازمان را تعیین میکند.

  • اصل تجویزی:

دراین اصل به جستجوی راه حل ها جهت رسیدن به اهداف سازمان آغاز مینماید وراه حل های مختلف را پیدا کرده ودرنتیجه به یافتن بهترین راه حل میگردد.

تفاوت های تئوری سازمانی با رفتار سازمانی قرارذیل میباشند:

  1. تئوری سازمانی ساحه بحث شان وسیع تر است،باوجود که رفتارسازمانی ساحه محدود ومشخص تری را دربرمیگیرد.
  2. تئوری سازمانی بیشترروی ساختارسازمان توجه دارد،باوجود که رفتارسازمانی روی رفتار وعملکرد افراد داخل یک سازمان بیشتر تمرکز دارد.
  3. تئوری بیان کننده فلسفه وجودی سازمان است که یک سازمان چگونه ایجاد میشود،ولی رفتارسازمانی برای اینکه سازمان چگونه به حیات خود ادامه بدهد،همچنان سازمان وافراد چه توقعات ازهمدیگر داشته باشند را شامل میشود.

نتیجه گیری

درنتیجه باید گفت که رفتار سازمانی یعنی بررسی رفتار افراد درداخل سازمان وتئوری سازمانی یعنی ایجاد وتشکیل یک سازمان،که درایجاد یا طراحی سازمان دو اصل وجود دارد که عبارتند از:اصل توصیفی واصل تجویزی وهمچنان تفاوتهای تئوری سازمانی بارفتارسازمانی این شد که تئوری سازمانی کلی تر ووسیع تر است نسبت به رفتار سازمانی وهمچنان تئوری روی چگونگی ایجاد یک سازمان توجه دارد با وجودکه رفتارسازمانی روی رفتار وعملکرد کارکنان ومدیران درداخل یک سازمان می پردازد.

محمد علی سلطانی

پست‌های مرتبط
دیدگاهتان را بنویسید:
کد امنیتی در تصویر کلیک کنید برای به روز رسانی تصویر امنیتی.