اصول اساسی مطالعه

اصول اساسی مطالعه

برای یک مطالعه ی موثرومفیدچه اصولی بایدرعایت شود؟

چگونه میتوان بهره وری مطالعه را افزایش داد؟ نکاتی که دراین قسمت مطرح میشوند شایدخیلی ساده به نظربرسند،اماهمین نکات ساده به میزان غیرقابل تصوری درکیفیت مطالعه تاثیر دارند. این اصول،تقریبا ارتباطی باموضوع یا عنوان درسی ندارند وبه عبارت بهتر،اصولی هستند که بایدهمیشه ودر هر درسی رعایت شوند.

حتما بخوانید:خودشناسی یک تلاش آگاهانه در مسیر پیشرفت و خودسازی است

یک نکته ظریف دراستفاده از این اصول آناست که دانشآموزان تصور میکنند باید زمانی راصرف آنهانمایند،درصورتی که از وقت خود میتوانند به شکل دیگری بهره ببرند .این تصورغیرمنطقی باعث میشود دانشآموزان به همان شیوه های نادرست خود ادامه دهند. برخلاف تصور،رعایت این اصول،حتی اگردرابتدای کارزمانی را از وقت دانشآموزان بگیرد،درادامه به شدت موجب صرفهجویی در زمان خواهد شد.

کل خوانی

یک اشکال مهم دانشآموزان در مطالعه این است که آنها مطالب را جزء جزء خوانده و بعد این اجزاء را به هم ارتباط میدهند.کلخوانی یک اصل بسیار مهم درمطالعه است ومنظور ساده از آن این است که قبل ازشروع مطالعه هر کتاب یاموضوع کلی،ابتدا باید چهارچوب یا طرح کلی ازآن در ذهن ایجاد کنیم. کلی خوانی باعث ایجاد ارتباط بیشتر بین مطالبو همچنین ایجاد نظم ذهنی میشود. بنابراین درمطالعه توصیه میشود وقتی کتاب یایک موضوع کلی راشروع میکنید.

ابتدا برفهرست مطالب توجه وتمرکز نمایید. ببینید چه ارتباطی بین مطالب وجود دارد؟ درمورد کدام موضوعات سابقه ذهنی دارید و کدام مطالب جدید هستند؟ بعد از آن در یک فرصت زمانی مناسب و با حوصله و تامل کتاب را از ابتدا تا انتها ورق بزنید و مجموعه مطالب آن را مرور نمایید. مطمعین باشید همین کار ساده و وقت اندکی که برای بررسی فهرست و مرور مطالب صرف میکنید، بازده مطالعه شما را چندین برابر افزایش خواهد داد.

توجه به عناوین و سرفصل ها

با رعایت اصل کل خوانی به ارتباط بین مطالب و ایجاد نظم ذهنی خود کمک کنید.

هر مطلب کلی از کتاب وبخشهای مختلف آن از یک سری سرفصلها وعناوین فرعی تشکیل شده است. شاید باور نکنید که همین سر فصلها وعناوین فرعی چقدر دریادگیری و درک بهتر مطلب میتوانند مؤثر باشند. برای شما پیش آمده، سر جلسه امتحان به سؤالی بر خورد اید که میدانید حتما جواب آن را خواندهاید ولی هر چه به ذهن خود فشار میآورید این جوابرا به خاطرنمیآورید. دلیل این امرهمین است که درحین مطالعه عناوین رامانند متن کتاب خواندهاید. توجه و تمرکز بر سرفصلها و عناوین فرعی نه تنها موجب تقویت هوشیاری میشود، بلکه باعث میگردد شما ارتباط بین مطالب را گم نکنید و بدانید که بین قسمتهای مختلف یک موضوع چه ارتباطی وجود دارد. بنابراین توصیه میکنیم که درآغاز هرفصل،هم به موضوع اصلی وهم به عناوین فرعی با دقت بی اندیشید وسعی کنید درذهن خودارتباط بین مطالب را با دقت جا بیاندازید.

ارتباط مطالب

بر روی سرفصلها و عناوین فرعی تامل و تمرکز کنید.

از نظر روانشناسی،یادگیری وقتی معنی دار است که بین مطالب قبلی و جدید ارتباط ایجاد شود. سعی برحفظ نمودن به جای درک وفهم مطالب،باعث عدم شکل گیری این ارتباط میشود.یک دلیل اصلی ضعف دانشآموزان دردروس ریاضی همین نکته است. اصولا دراکثردروس یک ارتباط پل های بین مطالب وجود دارد و هرچه این ارتباط قویتر باشد پیشرفت درسی نیز ازسرعت بیشتری برخوردار خواهد بود.  بنابراین وقتی شما مطلبی را خوب متوجه نمیشوید و با این ضعف پیش میروید،این ضعف فقط درهمان نقطه باقی نمیماند و ارتباط بین سایر مطالب را هم متزلزل میکند.

شیوه یادگیری

با درک و فهم بهتر موضوعات،به ارتباط مطالب و در نتیجه افزایش سطح یادگیری کمک کنید. دو شیوه یادگیری وجود دارد.متراکم و فاصله دار،در شیوه متراکم،فرد وقتی شروع به مطالعه میکند تا زمانی که فرصت دارد پیش میرود واستراحتی برای خود درنظرنمیگیرد.  امادر شیوه ی فاصله دار،فرد زمانهایی را برای مطالعه وزمانهایی را برای تفرح اختصاص میدهد.

نتیجه گیری

ساعات و فرصتهای مطالعه را به زمانهایی برای مطالعه و زمانهایی را برای استراحت تقسیم کنید.

-1 با رعایت اصل کل خوانی به ارتباط بین مطالب و ایجاد نظم ذهنی خود کمک کنید.

-2 بر روی سرفصلها و عناوین فرعی تامل و تمرکز کنید.

-3 با درک و فهم بهتر موضوعات،به ارتباط مطالب و در نتیجه افزایش سطح یادگیری کمک کنید.

-4 ساعات و فرصتهای مطالعه را به زمانهایی برای مطالعه و زمانهایی را برای استراحت تقسیم کنید.

دیدار علی تابان

پست‌های مرتبط
دیدگاهتان را بنویسید:
کد امنیتی در تصویر کلیک کنید برای به روز رسانی تصویر امنیتی.